• کارشناسی مدیریت از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران
  • دکترای بازاریابی از دانشگاه تهران

افتخارات:

  • نفر اول کنکور سراسری کارشناسی ارشد
  • پژوهشگر برگزیده در جشنواره هفته پژوهش
  • مجری طرح برگزیده وزارت بازرگانی