کیوان کیان

دکترای حقوق بین الملل، مدرس دوره های خلاقیت و مذاکره