در دنیای خود زندگی کنید، در دنیای ما کسب و کار کنید