معرفی

مجتمع تجاری اداری میرداماد با ۱۱ طبقه واحدهای اداری و تجاری و ۶ طبقه زیر زمین که پارکینگ می باشد در شمال تهران و جنب بانک مرکزی ایران در خیابان میرداماد واقع شده است.

مشخصات کامل برج

مساحت زمین پس از اصلاحی : ۶۴۰۱ مترمربع

سطح اشغال : ۴۶۴۷.۱۵ مترمربع

متراژ كل : ۸۴۷۴۹.۴۱ مترمربع

متراژ مفید : ۳۶۶۴۸ مترمربع

تعداد بلوك: ۱ بلوک (۳۱۶ واحد تجاری، ۱۲۴ واحد اداری، ۹۸۲ واحد پاركینگ)

تعداد طبقات:  ۶طبقه زیرزمین، ۱۱ طبقه تجاری و اداری

ویژگیهای نماهای مجتمع ماتیا مال میرداماد:

نمای هرساختمان، علاوه برالقای هویت بهره بردار آن ساختمان، جزئی جدائی ناپذیر از بدنه شهری محسوب میگرددطبیعی است که نقش نما، تفكیك فضای خصوصی از فضای شهری نیز هست.  در ساختمان تجاری – اداری ماتیا مال نمای ساختمان عنصر شاخصی است که به دلیل موقعیت مكانی طرح بیش از ساختمانهایی با کاربریهای مشابه ،ایفای نقش می کندهمجواری با ساختمان و محوطه بانك مرکزی جمهوری اسلامی، لزوم تكرار بخشی ازالمانهای نمای آن ساختمان را پررنگ تر می سازد.  زیرا عدم هماهنگی با چنین مجموعه ای ، علیرغ متفاوت عملكردی، موجب بهمریختگی سیمای عمومی شهر و نشانه ضعف طراحی خواهد بودبنابراین استفاده از المانهای هماهنگ با ساختمانهای مجاور و تبدیل آنها به تعریفی برای القای کاربری تجاریاداری، یكی از نقاط قوت ساختمان ماتیا مال است.

هماهنگی المانهای نما و مصالح انتخاب شده برای تعریف آنها، کلیتی واحد برای ساختمان ایجاد کرده است که این موضوع تاثیرمستقیم در شناسائی ساختمان به عنوان المان شهری ازجهات مختلف داردزیرا گذرندگان از هر سو که به سمت ساختمان می آیند، به علت کلیت واحد نماها، توانائی شناسائی آنراخواهند داشتاین موضوع به علاوه برای نشانه گذاری شهری و درك فواصل از نقاط مهم شهر مانند مترو، میدان محسنی و… حائز اهمیت است.

جدارهای نورگیر به نحوی در نمای مذکور جانمائی شده است که از داخل مجموعه توانائی دید فضاهای مجاور، فراهم گردیده استو نیز بجز جداره های عمودی، نورگیری از جداره های افقی سقف میانی مجموعه، در ك ارتفاعی بازدید کنندگان ازداخل مجموعه را نیز فراهم می کندبه علاوه ایجاد جبهه های متعدد نورگیری، محدودی تا ست قرار فضاها در نقاط خاصی از مجموعه را از میان برداشته است و تمامی فضاهای داخلی امكان استفاده از نور طبیعی را دارا هستند، این مساله بخصوص در طبقات اداری حائز اهمیت است.

یكی دیگر از مهمترین عناصر تاثیرگذار در سیمای شهری، مساله جانمائی و امكان تبلیغات محیطی، خصوصا برای کاربریهای تجاری استدر نظر گرفتن فضاهای مشخص برای تبلیغات محیطی در مقیاس شهری، علاوه بر ایجاد امكان تبلیغات، نظم دهی خاصی به سیمای شهری میدهد و از آشفتگی محیطی جلوگیری مینمایدبطور کلی شاخص بودن مجموعه، هماهنگی المان ها وسعی در القای هویت بهره برداران از مجموعه به عنوان بخشی از بدنه اقتصاد، ایجاد امكانات خاص برای بهرهبرداران، کمك به درك فضاهای محیط برای مراجعین و ایجاد پتانسیل استقرار فضاهای داخلی بدون محدودیتهای معمول ناشی از ضوابط و یا موقعیت مكان طرح، ازنقاط قوت طراحی نمای مجتمعم اتیامال است.

ویژگی های معماری

ویژگیهای سازه مجتمع تجاری اداری ماتیا مال میرداماد :

سازه پروژه بصورت اسكلت فلزی باقاب خمشی طراحی گردیده که تا طبقه همكف دارای دیوار بتنی در محیط ساختمان بوده و از طبقه همكف به بالا بدون دیوار بتنی و یا بادبند اجرا گردیده است.  اتصالات ساختمان جوشی و مقاطع سازه شامل ستونهای با مقطع قوطی و تیرهای آن از نوع تیر ورق می باشد.

با توجه به تاکید مدیریت شرکت مبنی بر اهمیت سازه و با عنایت به حساسیت و خاص بودن پروژه از بین سازندگان مطرح اسكلت فلزی، ابتدا چهار گروه سازنده، انتخاب و پس از بررسی های دقیق از روند ساخت سازه های مشابه توسط این گروهها ساخت اسكلت به شرکت اسكلت سبز محول گردیداین شرکت با بهره برداری از تجهیزات روز، از جمله سیستمهای جوشكاری اتوماتیك زیر پودریSAW جهت جوشكاری های طولی مقاطع، دستگاههای برش اتوماتیك چندشعله وکاملامكانیزه CNC،  شاسی های مونتاژ هیدرولیكی و سیستمهای جوشكاری تحت محافظت گاز MIG  توانست سازه موجود را با وزن۱۳۵۰  تن در اسرع وقت اجرا نماید

نصب اسكلت ساختمان نیز بوسیله اسكلت سبز تحت نظارت دقیق متخصصین با تجربه اجرا گردید ه است.  کنترل جوشكاری به روشUT ، PT، MT،  جهت اتصالات، بوسیله بهترین شرکت تخصصی مربوطه بطور کامل صورت گرفته، و تائیدیه رسمی جوشكاری جهت سازه صادر گردیده است.

ویژگیهای فرم حجمی مجتمع ماتیا مال:

فرم تعریف فضاست. خصیصه اصلی هر معماری تولید فضای متناسب با کاربری آن است و درک هر فضا با توجه به تفکر غالب متفاوت است. اولین قدم برای درک فضا امکان دسترسی و سپس ورود به آن است.

نحوه تعریف گذرگاه ها و ورودی ها، در واقع ابتدایی ترین برخورد با یک بناست. در پروژه ماتیا مال، فرم حجمی ساکن و ایستا با شکاف هایی ورودی را تعریف می کند. زوایای ایجاد شده می تواند مفهومی باشد برای مراجعان یا گذرندگان، بدین ترتیب که صلب بودن حجم کلی پروژه که می تواند بازدارنده باشد، ناگهان با زوایایی شاخص، جلب توجه بیننده را با تعریف دعوت به درون مجموعه همراه می کند. ورودی های جذاب و تداعی دعوت برای مراجعان یکی از شاخصترین اهداف طراحی یک مجموعه با کاربری غالب تجاری است. این در حالی است که یک ورودی ساده می توانست بدون هیجان نادیده گرفته شود و از معایب مجموعه و طراحی به شمار آید. اما طرح با یک تغییر فرمی و ایجاد زوایا در تعریف ورودی ها، هم فرم را به سمت طراحی حرفه ای تر پیش برده است و هم جذابیت ورودی ها را برآورده نموده است.

خطوط از عناصر اصلی طراحی هستند. ترسیم خطوط می تواند تصویر یک جسم را به نمایش بگذارد. تراکم و انبساط سایه روشن را همراه نور به بازی بصری ای تبدیل می کند که در ساعات مختلف روز تصویر جدیدی از حجم بنا به بیننده ارائه می گردد. خطوط افقی و عمودی که فرم حجمی را در پروژه ماتیا مال تعریف کرده اند علاوه بر ایجاد تنوع بصری در عین ایجاد یکپارچگی، امکان استفاده از یکی از مهمترین عوامل تجاری در دنیای مدرن را نیز فراهم نموده اند. جانمایی فضاهای تبلیغاتی در بین سطوح ایجاد شده بین خطوط عمودی و افقی و نورپردازی آنها، همراه با طراحی نما، فرم حجمی مشخصی را نیز برای پروژه تجاری –  اداری تعریف می کند که لازمه یک فضای تجاری –  اداری است. ایستایی کلی فرم حجمی نیز می تواند مفهومی تلقی گردد. بدین معنا که استواری و اصالت، تفکر غالب برای مجموعه ماتیا مال است. بر خلاف هیجان زدگی های موجود در سطح جامعه چه به صورت فیزیکی و چه رفتاری، این مجموعه با آرامش و هدفی طولانی مدت در سایت پروژه جای گذاری شده است. در نهایت همراهی فرم حجمی با ریزه کاریهای نما، با عامل نهایی انتخاب متریال تکمیل شده است. استفاده از مصالح مناسب و در عین حال ارزشمند و دوری از مصالح کم ارزش که تداعی کننده عدم کیفت هستند، به مجموعه تشخصی مناسب با بهره بردار بخشیده است. در عین حال تاثیر انتخاب مصالح بر معماری مجموعه و کمک به خوانایی درون مجموعه از دیگر نقاط مثبت طراحی مجموعه است.

موقعیت جغرافیایی

دسترسی ۱:تهران، بلوار میرداماد جنب ایستگاه مترو میرداماد

دسترسی ۲:تهران، بزرگراه حقانی شرق به غرب خیابان پگاه